301.dyon.pl
Lotnicy

Biografie

Wspomnienia

Inne teksty

str. 1 | 2

Urodził się 28 lipca 1899 r. w Zimnej Wodzie k. Lwowa, w Galicji należącej wówczas w zaborze austriackim. Wychowywał się w ubogiej wielodzietnej rodzinie, której źródłem utrzymania była uprawa 1ha ziemi oraz prowadzony przez ojca warsztat szewski. W 1914 r. ukończył Szkołę Powszechną im. Konar-skiego we Lwowie. W tym samym czasie należał już do Drużyny Strzeleckiej jednakże ze względu na swój zbyt młody wiek, podczas wymarszu wszystkich oddziałów ze Lwowa podczas odwrotu przed armią rosyjską, został zwolniony z Drużyny w sierpniu 1914 r. Rozpoczął naukę zawodu na warsztatach kolejo-
wych we Lwowie, a rok później rozpoczął naukę w Państwowym Seminarium Nauczycielskim we Lwowie.

10 marca 1917 r., w trzecim roku I wojny światowej, Tadeusz Lewkowicz został powołany w stopniu jednorocznego ochotnika do armii austriackiej do 24. Cesarsko-Królewskiego Pułku Piechoty. Przeszkolenie unitarne przeszedł w 1 kompanii batalionu zapasowego w Krakowie i w Freudenthal. Po ukończeniu szkolenia został wcielony do 11 kompanii polowej, z którą odszedł na front włoski, gdzie w okresie od czerwca do listopada 1917 r. wziął udział w walkach w Gorycji nad rzeką Isonzo i Piawą, a w listopadzie 1917 r., pułk w ktorym służył Tadeusz Lewkowicz został przerzucony z frontu włoskiego na front rosyjski, na Bukowinę. Po załamaniu się frontu w marcu 1918 r. 24. Cesarsko-Królewski Pułk Piechoty doszedł przez Nikołajew do Odessy i Mariopula nad morzem Azowskim. W październiku 1918r., gdy monarchia austro-węgierska przestała istnieć, wojska austriackie wycofały się z Ukrainy a 24. Pułk został wycofany w rejon Czerniejowic, w którym odbywała się koncentracja wojsk austriackich z obsadą ukraińską. W tej sytuacji 26 października 1918 r. wraz z grupą kolegów Polaków, Tadeusz Lewkowicz zbiegł z armii austriackiej.

Po dotarciu do rodzinnego domu w Zimnej Wodzie zorganizował grupę ochotników, z której powstała 6 kompania 38 Pułku Piechoty „Strzelców Lwowskich” dowodzona przez por. Mossoczego. 2 listopada 1918 r. Tadeusz Lewkowicz zameldował się w Szkole im. H. Sienkiewicza we Lwowie. W obronie Lwowa wziął udział w walkach pod pocztą, w zdobyciu Dworca Głównego i Skniłowa. 19 listopada 1918 r. został przydzielony do lwowskiego pociągu pancernego „Pepetrójka” (późniejsza nazwa Lis-Kula) jako obsada karabinu maszynowego. Uczestniczył we wszystkich bitwach pociągu na froncie galicyjskim podczas oblężenia Lwowa oraz w obronie Przemyśla i Ziemi Przemyskiej. 24 grudnia 1919 r. został zwolniony z wojska w celu ukończenia szkoły średniej. W niecały rok później zdał egzamin dojrzałości w Państwowym Seminarium Nauczycielskim we Lwowie oraz uzyskał prawo do nauczania w publicznych szkołach ludowych z językiem wykładowym polskim oraz ruskim. W miesiąc później, 1 lipca 1920 r., na wezwanie Rady Obrony Państwa zgłosił się z powrotem do wojska. Ponieważ pociąg pancerny „Lis-Kula” znajdował się był odcięty na północy przez nieprzyjaciela otrzymał przydział do 205. Ochotniczego Pułku Artylerii Polowej do 6. baterii gdzie w stopniu st. szeregowca z cenzusem został dowódcą drużyny ciężkich karabinów maszynowych. Odszedł na front w okolicy Radziechowca gdzie podczas walk, za odparcie szarży konnicy, został na polu bitwy awansowany do stopnia kaprala i otrzymał pochwałę za dzielne zachowanie wobec nieprzyjaciela. Pod koniec grudnia 1920 r. został zwolniony z wojska w celu rozpoczęcia studiów akademickich.

Przez rok studiował na Politechnice Lwowskiej. Z powodu przerwy w nauce spowodowanej przez wojnę oraz trudnej sytuacji materialnej zmuszony był przerwać studia i podjąć pracę nauczyciela w Szkole Powszechnej w Maniewiczach. W 1922 r. zdecydował jednak o powrocie do wojska i z dniem 4 października 1922 r. rozpoczął naukę w Szkole Oficerskiej dla Podoficerów w Bydgoszczy, którą ukończył w 31 sierpniu 1924 r. Został mianowany podporucznikiem w korpusie oficerów piechoty. W miesiąc później rozpoczął służbę w 53. Pułku Piechoty Kresowej w Stryju gdzie pełnił obowiązki dowódcy plutonu. Po dwuletniej służbie w piechocie złożył podanie o przeniesienie do lotnictwa i 14 kwietnia 1926 r. został skierowany na siedmiomiesięczny aplikacyjny kurs pilotażu w 11. Pułku Myśliwskim w Lidzie. 20 września 1926 r. został awansowany do stopnia porucznika. Po wypadku lotniczym w wyniku, którego pilotowany przez Tadeusza Lewkowicza samolot uległ rozbiciu zrezygnował jendak z nauki pilotażu i z dniem 10 listopada 1926 r. przeszedł na dziewięciomiesięczny kurs obserwatorów przy Oficerskiej Szkole Lotniczej w Grudziądzu. Kurs obserwatorów ukończył 25 lipca 1927 r. i otrzymał przydział służbowy do 22. Eskadry Liniowej w 2. Pułku Lotniczym w Krakowie. W tydzień później został przeniesiony z korpusu oficerów piechoty do korpusu oficerów lotnictwa oraz otrzymał również tytuł i odznakę obserwatora nr 386. 26 września 1927 r. w locie do Częstochowy na Potezie XV w wyniku zatkania przewodów paliwowych skraksował w trudnym terenie. Samolot został rozbity, załoga jednak szczęśliwie wyszła z kraksy bez obrażeń. 20 września 1927 r. został referentem oświatowym pułku, a od 5 grudnia 1927 r. adiutantem Pułku. W styczniu 1928 r. odszedł na 6 miesięczny kurs łączności w Zegrzu po ukończeniu którego powrócił do 2. Pułku Lotniczego. 20 lipca 1928 r. wraz z II Dywizjonem Liniowym został przeniesiony do nowo powstałego 5 Pułku Lotniczego w Lidzie. Lewkowicz był w tej grupie jedynym ochotnikiem na przeniesienie do Lidy, pozostali lotnicy potraktowali przeniesienie do Lidy jako „zesłanie”. W 5. Pułku Lotniczym objął dowodzenie plutonem łączności i w zastępstwie pełnił również obowiązki dowódcy plutonu foto. Z początkiem stycznia 1929 r .został adiutantem pułku. Latem i jesienią 1929 r. na zlecenie Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych wykonał pionowe zdjęcia lotnicze Polesia dla potrzeb Wojskowego Instytutu Geograficznego. Za nakład pracy i za zasługi dla kartografii otrzymał pochwałę dowódcy I Grupy Aeronautycznej. W tym samym czasie, 1 czerwca 1929 r. zawarł ślub z Marią Witorzeńć. Ślub odbył się w Grodnie, a udzielił go płk. biskup Władysław Bandurski.


cofnij
str. 1 | 2

Jedynka | Lotnicy | Biografie | Wspomnienia | Fotografie